Zarząd

Paweł
Sokół

Prezes zarządu

Anna Olga
Chmielewska

Członek zarządu

Aleksander
Jankowski

Członek zarządu

Roland
Stańczyk

Członek zarządu

Agnieszka
Stefańska

Członek zarządu

Agnieszka
Zygmunt

Członek zarządu

Struktura

Komisja
rewizyjna

Katarzyna Kuo-Stolarska
Mateusz Kuo-Stolarski
Hanna Bajer

Zarząd
 

Paweł Sokół
Anna Olga Chmielewska
Aleksander Jankowski
Roland Stańczyk
Agnieszka Stefańska
Agnieszka Zygmunt

Rada
programowa

Agnieszka Balicka
Maciej Bidermann
Marta Drzymała
Paweł Ejsmont
Karolina Henke
Aleksandra Kołodziej
Katarzyna Koszałka
Magdalena Kozieł-Krzyżanowska
Monika Kropiwnicka
Robert Majkut
Agnieszka Leszczyńska-Mieczkowska
Maria Miland
Malwina Morelewska
Tsutomu Nozaki
Joanna Otto
Piotr Redlisz-Redlicki
Daria Rogozińska
Adriana Ronżewska-Kotyńska
Maciej Słowiński
Monika Staniec
Bibianna Stein-Ostaszewska
Patrycja Suszek-Rączkowska
Dorota Szaroszyk
Karolina Zdunek

Komisja
rekrutacyjna

Bibianna Stein-Ostaszewska
Roland Stańczyk
Hanna Bajer

Walne zgromadzenie członków

Najwyższa władza Stowarzyszenia Architektów Wnętrz. Gremium zbiera się co najmniej raz w roku. Do jego wyłącznej kompetencji należy ustanawianie ogólnych założeń działalności Stowarzyszenia, a także wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań z pracy tych ciał i udzielanie Zarządowi absolutorium.

Komisja rewizyjna

Zgodnie z wymogami Prawa o stowarzyszeniach, to 3-osobowe gremium sprawuje kontrolę nad działalnością Zarządu oraz, szerzej, całego Stowarzyszenia – m.in. w kwestiach finansowych.

Zarząd

Precyzuje kierunki działania Stowarzyszenia i kieruje jego bieżącymi pracami – podejmuje odpowiednie inicjatywy oraz dba o ich realizację. Ponadto reprezentuje organizację na zewnątrz i dba o jej wizerunek. W obecnej kadencji SAW Zarząd jest 6-osobowy,a skład zmienia się co 4 lata. Tradycyjnie obejmuje osoby zarówno należące do grona założycieli SAW, jak i członków młodszych stażem.

Rada programowa

Powstała z myślą o tym, by każdy członek Stowarzyszenia chcący czynnie działać miał do tego przestrzeń i narzędzia do działania – innymi słowy, by mógł stać się współgospodarzem SAW. Na Radę Programową składają się komórki tematyczne, zajmujące się istotnymi dla członków organizacji kwestiami, m.in. prawem, budownictwem zrównoważonym, współpracą ze uczelniami wyższymi, planowaniem szkoleń wewnętrznych. Jednocześnie, jako gremium wspierające merytorycznie działalność Zarządu, Rada jest jego przedsionkiem – aktywna działalność w jej ramach to mocna rekomendacja przy wyborze nowych władz SAW.

Komisja rekrutacyjna

Odpowiada za przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia. Stoi na życzliwej straży wymogów statutowych – dba, by grono członków SAW niezmiennie składało się z osób reprezentujących odpowiedni poziom pracy zawodowej. Potwierdza, że kandydat na członka zwyczajnego w satysfakcjonujący sposób spełnia wymogi statutowe. W rzadkich przypadkach rozpatruje kwestię członkostwa o charakterze honorowym.
Scroll to Top