Kim jesteśmy

Stowarzyszenie Architektów Wnętrz to organizacja zawodowa zrzeszająca profesjonalistów wyróżniających się kierunkowym wykształceniem wyższym, wieloletnim doświadczeniem zdobywanym prowadzonych przez siebie pracowniach oraz licznymi realizacjami.

SAW tworzy przestrzeń, w której każdy profesjonalista spełniający standardy znajdzie warunki do rozwoju, a inwestor – partnera do współpracy na odpowiednim poziomie jakości i ceny.
Bieżąca działalność stowarzyszenia obejmuje szkolenia, konferencje branżowe, debaty, spotkania z wybitnymi osobowościami twórczymi oraz istotnymi postaciami świata polityki, kreującymi przestrzeń funkcjonowania architektów wnętrz.
Stowarzyszenie Architektów Wnętrz jest organizatorem prestiżowego konkursu Wnętrze Roku SAW, w którym wyłaniane są najlepsze realizacje wnętrz prywatnych i publicznych.

Nasza misja

Budujemy rangę architekta wnętrz jako profesjonalisty spełniającego wysokie wymagania w zakresie edukacji, praktyki, metod działania oraz jakości pracy, co przekłada się na gwarancję najwyższego poziomu technicznego i estetycznego projektów. Służą temu opracowane przez nas standardy wykonywania zawodu.
Zabiegamy o sformalizowanie naszej profesji, tak by jednoznaczny status prawny zawodu architekta wnętrz wiązał się z określonym katalogiem uprawnień oraz jasnym zakresem odpowiedzialności.
Staramy się, by klienci biur projektowych zyskiwali wiedzę o tym, co wchodzi w zakres opracowań projektowych i czego należy wymagać od architekta wnętrz, a co nie należy do jego zadań. Podobnie jak w przypadku standardów, celem są obopólne korzyści – zarówno dla zleceniobiorców, jak i zleceniodawców.
Pokazujemy, że nasz zawód ma wyjątkowe znaczenie społeczne jako ten, który kształtuje warunki życia człowieka. Tworzy przestrzenie nauki, pracy, rozrywki, wypoczynku, troski o wieloaspektowy dobrostan – w tym zdrowie.
Wyzwania projektowe i odpowiedzialność, jaka się z nimi wiąże, wymaga starannego przygotowania w aspekcie edukacji oraz zasobu doświadczeń. Dlatego naświetlamy istotne różnice wynikające z wykształcenia kierunkowego i jego braku, a także między dużą i małą praktyką zawodową.
Organizujemy szkolenia i kursy specjalistyczne. Inicjujemy branżową wymianę doświadczeń. Współpracujemy z uczelniami kierunkowymi. Weryfikujemy rynek usług projektowych zgodnie z priorytetowym celem stowarzyszenia, czyli wyznaczaniem najwyższych standardów w projektowaniu.

Definicja zawodu
Architekta Wnętrz

Specjalista w zakresie projektowania, kształtowania i aranżacji wnętrz prywatnych (mieszkalnych) i publicznych (ogólnodostępnych), który łączy swój talent kreatywny i wyczucie estetyki z umiejętnościami:

  • analizy potrzeb użytkownika/zamawiającego
  • rozplanowania funkcji użytkowych wnętrz,
  • doboru odpowiednich materiałów wykończeniowych,
  • sporządzania wytycznych do projektów branżowych lub bezpośrednich wytycznych budowlano – instalacyjnych,
  • wykonania dokumentacji technicznej projektowanych rozwiązań
  • nadzoru nad realizacją projektu wnętrz.
Architekta wnętrz wyróżnia kompleksowe wykształcenie, dzięki któremu w ciągu kilku lat nauki nabywa powyższe umiejętności i kompetencje. Kształcenie w tym zakresie prowadzą Akademie Sztuk Pięknych (wydziały architektury wnętrz) oraz Politechniki (wydziały architektury) oraz prywatne szkoły/akademie prowadzące naukę na kierunkach wyższych w specjalności architektura wnętrz. Absolwenci po ukończeniu 5-letnich studiów uzyskują tytuł mgr sztuki w specjalności projektowanie wnętrz lub wystawiennictwo lub magistra inżyniera architekta lub czasem – magistra inżyniera architekta wnętrz – po wydziałach architektury na politechnikach.
Osoby, które nie mają wykształcenia kierunkowego i nie legitymują się dyplomem ukończenia studiów – architektura/architektura wnętrz nie mogę tytułować się jako „Architekci/Architekci Wnętrz”.

Nasze cele

Ranga zawodu

Architekt wnętrz to profesja o coraz istotniejszej roli społecznej i kulturowej. Dlatego każdy człowiek powinien mieć świadomość tego, jak wygląda proces adeptów zawodu w aspekcie estetyki, techniki, psychologii. Jak duże znaczenie ma doświadczenie praktyczne. I jak ważna jest empatia. Ta świadomość jest niezbędna, by zawód architekta wnętrz zyskał odpowiednią mu rangę – przede wszystkim w powszechnym odbiorze.

Uporządkowany rynek

Działamy na rzecz uporządkowania rynku usług projektowania wnętrz i kategoryzacji pracowni, z wyraźnym wskazaniem biur prowadzonych zgodnie ze standardami SAW, tzn. w oparciu o kierunkowe studia wyższe, jako określone doświadczenie zawodowe i liczne przykłady zrealizowanych projektów.

Standard pracy

Członkowie SAW reprezentują najwyższe standardy pracy, co dla klienta oznacza gwarancję usług na znakomitym poziomie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym. Dlatego do ważnych zadań stowarzyszenia należy promowanie tej jakości na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Uprawnienia zawodowe

Jednym z naczelnych celów stowarzyszenia jest prawne usankcjonowanie zawodu architekta wnętrz jako zawodu licencjonowanego lub certyfikowanego, wraz z określeniem katalogu uprawnień oraz jasnym zakresem odpowiedzialności.

Dzielenie się know-how

Organizujemy sprofilowane kursy z dziedziny psychologii, marketingu czy prawa, w tym prawa autorskiego i budowlanego oraz przepisów wspólnotowych. Wspieramy architektów wnętrz pod względem prawnym i organizacyjnym. Zapewniamy wzory umów oraz dokumentacji technicznej. Określamy standardy postępowania w sytuacjach niepożądanych.

Obecność w debacie

Poszukujemy najlepszych metod pozyskiwania i wymiany wiedzy o światowych trendach w designie. Organizujemy spotkania z wybitnymi osobowościami świata architektury, designu czy sztuki i z istotnymi dla branży postaciami sceny politycznej. Zarazem poprzez udział w konferencjach czy ważnych wydarzeniach branżowych promujemy stowarzyszone pracownie projektowe.

Integracja środowiskowa

Wiemy, że świadoma integracja środowiska architektów wnętrz jest niezbędna w budowaniu rangi zawodu oraz promowaniu działalności całej grupy zawodowej. Wspólne działania członków SAW w tym zakresie kreują spójną filozofię zawodową, umożliwiają wymianę doświadczeń, są podstawą sieci wsparcia w działalności profesjonalnej.

Współpraca z uczelniami

Do celów SAW od początku należy współpraca pomiędzy środowiskiem zawodowym a uczelniami kierunkowymi. Organizowanie wspólnych spotkań, konferencji, wydarzeń czy konkursów ma wskazywać drogę architekta wnętrz od edukacji do praktyki na najwyższym poziomie.

Konkursy projektowe

Wybitne osiągnięcia architektów wnętrz promujemy również poprzez organizację prestiżowych konkursów, adresowanych nie tylko do członków SAW, ale również do młodych architektów wnętrz oraz studentów. Naszym wielkim marzeniem jest też to, by w drodze konkursu wyłaniać projekty wnętrz gmachów publicznych.

Ranga zawodu

Architekt wnętrz to profesja o coraz istotniejszej roli społecznej i kulturowej. Dlatego każdy człowiek powinien mieć świadomość tego, jak wygląda proces adeptów zawodu w aspekcie estetyki, techniki, psychologii. Jak duże znaczenie ma doświadczenie praktyczne. I jak ważna jest empatia. Ta świadomość jest niezbędna, by zawód architekta wnętrz zyskał odpowiednią mu rangę – przede wszystkim w powszechnym odbiorze.

Uporządkowany rynek

Działamy na rzecz uporządkowania rynku usług projektowania wnętrz i kategoryzacji pracowni, z wyraźnym wskazaniem biur prowadzonych zgodnie ze standardami SAW, tzn. w oparciu o kierunkowe studia wyższe, jako określone doświadczenie zawodowe i liczne przykłady zrealizowanych projektów.

Standard pracy

Członkowie SAW reprezentują najwyższe standardy pracy, co dla klienta oznacza gwarancję usług na znakomitym poziomie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym. Dlatego do ważnych zadań stowarzyszenia należy promowanie tej jakości na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

Uprawnienia zawodowe

Jednym z naczelnych celów stowarzyszenia jest prawne usankcjonowanie zawodu architekta wnętrz jako zawodu licencjonowanego lub certyfikowanego, wraz z określeniem katalogu uprawnień oraz jasnym zakresem odpowiedzialności.

Dzielenie się know-how

Organizujemy sprofilowane kursy z dziedziny psychologii, marketingu czy prawa, w tym prawa autorskiego i budowlanego oraz przepisów wspólnotowych. Wspieramy architektów wnętrz pod względem prawnym i organizacyjnym. Zapewniamy wzory umów oraz dokumentacji technicznej. Określamy standardy postępowania w sytuacjach niepożądanych.

Obecność w debacie

Poszukujemy najlepszych metod pozyskiwania i wymiany wiedzy o światowych trendach w designie. Organizujemy spotkania z wybitnymi osobowościami świata architektury, designu czy sztuki i z istotnymi dla branży postaciami sceny politycznej. Zarazem poprzez udział w konferencjach czy ważnych wydarzeniach branżowych promujemy stowarzyszone pracownie projektowe.

Integracja środowiskowa

Wiemy, że świadoma integracja środowiska architektów wnętrz jest niezbędna w budowaniu rangi zawodu oraz promowaniu działalności całej grupy zawodowej. Wspólne działania członków SAW w tym zakresie kreują spójną filozofię zawodową, umożliwiają wymianę doświadczeń, są podstawą sieci wsparcia w działalności profesjonalnej.

Współpraca z uczelniami

Do celów SAW od początku należy współpraca pomiędzy środowiskiem zawodowym a uczelniami kierunkowymi. Organizowanie wspólnych spotkań, konferencji, wydarzeń czy konkursów ma wskazywać drogę architekta wnętrz od edukacji do praktyki na najwyższym poziomie.

Konkursy projektowe

Wybitne osiągnięcia architektów wnętrz promujemy również poprzez organizację prestiżowych konkursów, adresowanych nie tylko do członków SAW, ale również do młodych architektów wnętrz oraz studentów. Naszym wielkim marzeniem jest też to, by w drodze konkursu wyłaniać projekty wnętrz gmachów publicznych.
Scroll to Top