Schemat współpracy
przy projekcie

Osią prac nad projektem z zakresu architektury wnętrz jest człowiek z jego potrzebami. Każdy projekt to odrębna historia, wymaga więc szczegółowej analizy początkowej. Na tej bazie powstanie oferta z określonym zakresem prac, wskazanymi terminami realizacji oraz honorarium. Ogromne znaczenie ma jasny dla klienta przekaz dotyczący zakresu działań i kolejności ich wykonywania.
Poniżej przedstawiamy opracowany przez struktury SAW schemat zakresu projektu wnętrz, jaki powinien oferować każdy zrzeszony architekt wnętrz należący do Stowarzyszenia. Ze względu na różnorodność projektów, osobiste preferencje i doświadczenia poszczególnych twórców, dopuszczalne są pewne różnice np. w kolejności etapów realizacji. Co do zasady jednak współpraca z architektem wnętrz powinna wyglądać następująco:
ETAP 01.
Audyt architekta wnętrz
Rozpoznajemy potrzeby klienta, preferowaną estetykę oraz potrzebne mu rozwiązania. Analizujemy projektowaną lub istniejącą przestrzeń architektoniczną pod kątem funkcji, wyposażenia, skali i ergonomii. Badamy rozmieszczenie ścian, układ pomieszczeń, przebieg instalacji. Ważne są: skala, proporcje pomieszczeń i możliwości aranżacyjne w oparciu o konkretne rozwiązania i wyposażenie.
ETAP 02.
Oferta i umowa
Przedstawiamy ofertę i zawieramy umowę (wzór dostępny dla członków Stowarzyszenia). Warunkiem rozpoczęcia prac nad projektem jest podpisanie umowy oraz wpłata ustalonej zaliczki.
ETAP 03.
Inwentaryzacja
To jeden z ważniejszych elementów procesu projektowego. Precyzyjnie zdjęte wymiary są podstawą realizacji projektów wykonawczych. Istotne są dla nas wszystkie składowe: ściany, istniejące instalacje, stolarka. Na tym etapie architekt wnętrz jest dodatkowo partnerem przy weryfikacji jakości wykonania prac budowlanych, równoległości ścian, pionów i poziomów, jakości tynków oraz posadzek.
ETAP 04.
Schemat estetyki
Burza mózgów” – otwarta dyskusja z klientem mająca na celu rozpoznanie jego oczekiwań estetycznych, a więc preferowanej stylistyki i kolorystyki, jakości wyposażenia itp. Pokazujemy możliwe drogi i zależności pomiędzy rekomendowanymi rozwiązaniami, przedstawiamy propozycje doboru materiałów oraz umeblowania.
ETAP 05.
Koncepcja aranżacji wnętrz
Na tym etapie koncentrujemy się na decyzjach. Pracujemy nad projektami posadzek, ścian i sufitów, rozmieszczenia elementów wyposażenia oraz oświetlenia. Spośród setek możliwości wybieramy rozwiązania najlepiej odpowiadające wymaganiom klienta co do funkcji, charakteru, a także budżetu. Możliwe jest tworzenie wersji alternatywnych (wariantów).
ETAP 06.
Wizualizacje
W oparciu o wybory podjęte na etapie koncepcyjnym tworzymy model 3D wnętrza i opracowujemy wizualizacje wybranych pomieszczeń. Celem jest pokazanie wypracowanej wizji oraz potwierdzenie proponowanych rozwiązań, kolorystyki, materiałów, wyposażenia i oświetlenia. Wizualizacje mają charakter uzupełniający, nie są warunkiem powstania projektu.
ETAP 07.
Szczegółowy projekt koncepcyjny
Po koncepcji i wizualizacjach czas na decyzje. Ich zakres to nie tylko funkcja i estetyka, ale także budżet. Ważną rolę odgrywa optymalizacja kosztów realizacji. Na tym etapie architekt wnętrz jest partnerem nie tylko w zakresie idei czy wizji, ale także niezbędnych nakładów finansów, pracy i czasu. Na podstawie wspólnie podjętych decyzji opracowujemy szczegółowe projekty stanowiące podstawę do wycen.
ETAP 08.
Pakiet wycen i kosztorys
W oparciu o szczegółowy projekt koncepcyjny powstaje pakiet wycen. Bazując na sprawdzonych firmach i specjalistach zbieramy dla klienta oferty dotyczące wybranych materiałów, wyposażenia i wykonawstwa – często w wersjach alternatywnych. Tworzymy kosztorys, na podstawie którego klient podejmuje finalne decyzje dotyczące realizacji projektu wykonawczego.
ETAP 09.
Wykonawcy i dostawcy
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy jesteśmy dla klienta partnerem przy wyborze firm wykonawczych, podpisaniu stosownych umów, weryfikacji kosztów, wyboru technologii. Z naszego punktu widzenia sprawdzony dostawca i dobry wykonawca to klucze do sukcesu. Tworzymy dokumentację będącą bazą do działania, a także weryfikacji wykonywanych prac pod kątem ilościowym i jakościowym.
ETAP 10.
Projekt wykonawczy
To druga obok koncepcji najważniejsza część naszej pracy. Dzięki projektowi wykonawczemu powstanie wnętrze. Służy on jednoznacznemu przełożeniu wypracowanej wizji na grunt budowy, pracy ekip budowlanych, elektryków, instalatorów, stolarzy, dostawców wyposażenia. Dzięki wysokiej szczegółowości, dokładności i precyzji projektu wykonawczego realizacja odbędzie się zgodnie z przyjętymi założeniami i wysoką dbałością o każdy detal.
ETAP 11.
Realizacja i nadzór autorski
Kolejnym etapem o zasadniczym znaczeniu jest sama realizacja. Aby przebiegała zgodnie z założeniami, musimy prowadzić nadzór autorski. Polega on na monitorowaniu wykonawców i kontroli ich działań pod kątem zgodności wykonywanych prac z dokumentacją oraz standardami jakości. Na tym etapie spotykamy się na budowie, reprezentujemy klienta w kontakcie z wykonawcami, dbamy o każdy detal.
ETAP 12.
Koordynacja prac
Każda realizacja wymaga udziału grona dostawców i wykonawców, a każdy etap dostaw i wykonania prac wymaga odbiorów. Współpracujemy zatem ze sprawdzonymi wykonawcami, a na budowach często pojawia się koordynator prac, który z ramienia architekta wnętrz odbiera każdy element składowy procesu. Jest to opcja dodatkowa, rekomendowana przy dużych realizacjach oraz skomplikowanych technologiach.
ETAP 13.
Odbiory
W ciągu całego procesu realizacji projektu elementem kluczowym są odbiory poszczególnych etapów prac. Oferujemy pomoc przy odbiorach i weryfikacji jakości wykonanych prac. W zakres odbiorów powinniśmy brać pod uwagę wszystkie składowe. Elementami podlegającymi weryfikacji są jakość, dokładność, użyte materiały, dbałość o detale, sposób działania, czas i czystość pracy.

Wnętrza publiczne

Projekty realizowane są dodatkowo w oparciu o współpracę z branżystami i specjalistami (bhp, ppoż, sanepid). Posiadamy umiejętność koordynowania prac pomiędzy branżami, działaniami i we współpracy z generalnymi wykonawcami.
Scroll to Top